Файловый архив

Скачать rukovodstvo-po-obnovleniyu-proshivki-xpa125b.doc (21.5 Kb)
Скачать de-19-manual_xiegu-.pdf (194.51 Kb)
Скачать de-19_manual_ru.pdf (390.07 Kb)
Скачать de-19_manual_en.pdf (195.31 Kb)
Скачать shema_g90.rar (620.62 Kb)
Скачать g90_fw_v1.78b01.zip (320.6 Kb)
Скачать xiegu_x6100_firmware_upgrade_tutorial_v1.1.pdf (305.17 Kb)
Скачать xiegu_x6100_user_manual_20211123.pdf (1.64 Mb)
Скачать g90_cat_digital_modes_v1.0.pdf (954.06 Kb)
Скачать cw-g90.pdf (301.96 Kb)
Скачать operation_manual_x5105.pdf (626.19 Kb)
Скачать g90_fw_v1.76_final.rar (7.33 Mb)
Скачать gsoc-quick-operation-instructions.pdf (64.14 Kb)
Скачать manual_digital_xiegu_g1m.pdf (215.15 Kb)
Скачать g90_fw_v1.75_final.zip (8.08 Mb)
Скачать g90_fw_v1.75_final.rar (7.41 Mb)
Скачать g90_fw_v1.74_final.rar (7.24 Mb)
Скачать xpa125_fw_v2.0.0_build013.rar (66.38 Kb)
Скачать g1m_zif_fw_v1.07_build001.rar (317 Kb)
Скачать xiegu-radio-data-connection-setup-tutorial.doc (240.5 Kb)
Скачать g90--hdsdr.pdf (219.74 Kb)
Скачать x5105_fwupdate_guide.pdf (2.15 Mb)
Скачать connect_ce19.pdf (298.05 Kb)
Скачать g90_fw_v1.73_build001.zip (8.2 Mb)
Скачать rukovodstvo-po-interfeysu-digital-mode-xiegu.pdf (73.14 Kb)
Скачать ce-19-data-interface-expansion-unit03-cz1205.pdf (2.12 Mb)
Скачать cn-20-instructions-for-use.pdf (126.24 Kb)
Скачать xpa125b-instruction-manual.pdf (534.87 Kb)
Скачать g1m-user-manual-1.0.0beta.pdf (251.79 Kb)
Скачать x5105-instruction-manual.pdf (1.86 Mb)
Скачать xiegu-g90-cheat-sheet-v1.71-11-1-2019.pdf (393.07 Kb)
Скачать g90-operation-manual-1.0.01.pdf (11.59 Mb)
Скачать xiegu-g-90-ver-1.6-2.pdf (3.35 Mb)
1 2